RODO

Administratorem Danych Osobowych osób kontaktujących się z Deliver Logistik jest DELIVER LOGISTIK, ul. Kossaka 72, 85-307 Bydgoszcz Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem email biuro@deliverlogistik.pl. Dane będą przetwarzane na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. B, tj: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w celu obsługi zapytania dotyczącego nawiązania współpracy z Administratorem, oraz RODO art. 6, u. 1, lit f- prawnie uzasadniony interes administratora w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego zgodnie z art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem niniejszego formularza mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi wsparcia IT dla Administratora. Dane osobowe podane w formularzu nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym. Dane przetwarzane w związku ze zgłoszeniem chęci współpracy z Administratorem będą przetwarzane do momentu zawarcia umowy lub rezygnacji z usługi. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania współpracy z Administratorem. Dane osobowe potencjalnych Kontrahentów nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.